Jak vypudit socialisty z ODS?

Když je si­tu­a­ce tak špat­ná, že stra­nu opus­tí i její zakladatel Abych pro­bí­ha­jí­cí pře­mě­ně ODS ze stra­ny pra­vi­co­vé a ob­čan­ské ve stra­nu po­li­tic­ké­ho stře­du a stra­nu spíše lob­bis­tic­kých zájmů než idejí ne­stál v cestě, […]